AGROMARKET
Jaryszki 4 k/Poznania, Gądki
tel. 61/ 663-96-01
tel. 61/ 663-89-45

PROW 2014 – 2020

Od 31 marca do 29 kwietnia rusza nabór wniosków do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dlatego celem przybliżenia obecnych zasad przedstawiamy w “pigułce” wszystkie najważniejsze informacje związane z tym dofinansowaniem. Przypominamy również że nasi handlowcy chętnie służą pomocą.

 

DZIAŁANIA I BUDŻET:

•Modernizacja gospodarstw rolnych obszar D operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji – 364 667 443 euro
•Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN 37 500 000 euro
•Premia dla młodych rolników  – 717 997 734 euro
•Tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej – 64 999 372 euro
.

1. MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH 

BENEFICJENCI:

Rolnik, grupa rolników lub osoba prawna prowadząca/y:

  • gospodarstwo o powierzchni do 300 ha
  • współczynnik SO minimum 10 tys. maksimum 200 tys.
  • inwestycja musi wpłynąć na wzrost GVA o min. 10 %

POZIOM I WARTOŚĆ WSPARCIA:

  • 50 lub 60% (młody rolnik lub inwestycje realizowane wspólnie)
  • 200 000 zł przy zakupie maszyn obszar „D”
    (wspólnie kwota się zwielokrotnia)
  • 500 000 zł inwestycje budowlane przy produkcji zwierzęcej
    (w tym 200 000 zł może być na maszyny) obszar „D”

KOSZTY KWALIFIKOWANE można ponosić po podpisaniu UMOWY:

  • Budynki i budowle związane z produkcja rolniczą w szczególności budynki inwentarskie i magazyny paszowe oraz urządzenia do zagospodarowania odchodów zwierzęcych
  • Maszyny i urządzenia rolnicze NOWE możliwość finansowania w formie Leasingu
  • Zakładanie sadów i plantacji krzewów owocowych
  • Wyposażenie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt
  • Infrastruktura techniczna wpływająca na prowadzenie działalności rolniczej w tym odnawialne źródła energii
  • Sprzęt komputerowy i oprogramowanie wspierające prowadzenie działalności rolniczej oraz patenty licencje

KOSZTY OGÓLNE:

  • związane z inwestycją kosztorysy, projekty budowlane, operaty       środowiskowe, wodnoprawne, projekty technologiczne, konsultacje środowiskowe i gospodarcze

KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE:

  • Nabycie nieruchomości
  • Nabycie maszyn tego samego rodzaju lub przeznaczenia jak rzeczy nabyte w ramach PROW 2007-13
  • Podatek VAT
  • Nabycie rzeczy używanych
  • Leasing zwrotny, koszt leasingu – marża finansującego oraz ubezpieczenie
  • Zaopatrzenie gospodarstw w wodę, budowa ujęć wody oraz nawodnień

OBSZAR „D” RACJONALIZACJA TECHNOLOGI PRODUKCJI:

  • W jednym roku można złożyć jeden wniosek
  • O przyznaniu pomocy decyduje kolejność na liście rankingowej
  • Punkty przyznaje się za:

– Realizowanie wyłącznie operacji budowlanej (budynek inwentarski lub magazyn paszowy) – 5 pkt.

– Jeżeli koszty inwestycji budowlanej stanowią więcej niż 50% kosztów operacji – 3 pkt.

– Operacja związana ze zwiększeniem skali produkcji – 1 pkt.

– Operacja związana ze zmianą profilu produkcji – 1 pkt.

– Jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie uczestniczy w unijnym systemie jakości – 2 pkt.

– Jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie uczestniczy w systemie rolnictwa ekologicznego – 4 pkt.

– Wnioskodawca w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat – 3 pkt.

– Jeżeli inwestycja służy ochronie środowiska – do 5 pkt.

MINIMALAN ILOŚĆ PUNKTÓW NIEZBEDNA DO ZŁOŻENIA WNIOSKU TO

1,5 pkt.

 

2. INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH NA OBSZARZE OSN

WNIOSKODAWCA:

Rolnik posiadający gospodarstwo położone na terenie OSN w którym prowadzi działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej

WARTOŚĆ WSPARCIA:

  • wartość wsparcia 50 tys. złotych
  • procent refundacji 50% lub 60% (młodzi rolnicy)

ZAKRES INWESTYCJI:

Zakup rozrzutników obornika i kompostu

– z adapterem rozdrabniającym poziomym

– z adapterem pionowym

– z adapterem dwubębnowym poziomym

Zakup wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej

–         Doglebowe redlicowe

–         Doglebowe talerzowe

–         Węzę wleczone

 

3. ROZWÓJ USŁUG ROLNICZYCH

BENEFICJENCI:

Osoba fizyczna, osoba prawna lub organizacja nie posiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą jako mikro lub małe przedsiębiorstwo, które wykonuje działalność gospodarczą przez co najmniej 2 lata obrotowe poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach minimum jednego z 3 kodów PKD:

  • 01.61.Z – działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
  • 01.62.Z – działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
  • 01.63.Z – działalność usługowa następująca po zbiorach

Jednocześnie nie otrzymała pomocy z działania Modernizacja gospodarstw rolnych objętego PROW 2007-13

BENEFICJENT:

–         Jest zdolny do  zrealizowania operacji

–         Ma nadany numer identyfikacyjny w  systemie ewidencji producentów

–         Jednocześnie nie otrzymała pomocy z działania Modernizacja gospodarstw rolnych objętego PROW 2007-13

–         Udokumentuje fakturą VAT lub wydrukiem paragonu fiskalnego wykonanie usługi na kwotę 20 tys. złotych brutto, nie mniej niż 10 tys. w każdym z 12 miesięcy

POMOC PRZYZNAJE SIĘ NA OPERACJE:

–         Której koszty kwalifikowane nie są finansowane z udziałem innych  środków

–         są uzasadnione ekonomicznie, w tym pod względem racjonalności jej kosztów

–         której realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych

–         Realizacja operacji nie będzie realizowana więcej niż w dwóch etapach, przy czym

–         w przypadku , w którym planowana wysokość pomocy nie przekracza  250 tys. złotych netto – operacja będzie realizowana w jednym etapie

POZIOM I WARTOŚĆ WSPARCIA:

Kwota dofinansowania do 500 000 zł i stanowi 50% refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych netto, do których zaliczamy:

  • Zakup nowych maszyn i urządzeń do produkcji rolnej (m.in. ciągniki rolnicze, prasy, zgrabiarki, przetrząsarki, kombajny, sieczkarnie) przeznaczonych do:
    • Uprawa gleby oraz siewu, sadzenia pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin
    • Przygotowania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i pakowania
    • Przygotowania pasz
    • Rozdrabniania i szarpania słomy i roślin
  • aparatura pomiarowa i kontrolna
  • Sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, służące do zarządzania przedsiębiorstwem.

POZIOM I WARTOŚĆ WSPARCIA:

  • Wdrożenie systemu zarządzania jakością
  • Opłaty za patenty i licencje

Koszt zakupu ciągnika rolniczego nie więcej niż 50% inwestycji.

Koszt przygotowania Biznes Planu (koszt ogólny) również refundowany

Można złożyć jeden wniosek w roku kalendarzowym oraz rozpocząć  realizację inwestycji po zawarciu umowy.

KOLEJNOŚĆ ROZPATRYWANIA, PUNKTACJA:

O kolejności rozpatrywania decyduje kolejność na liście rankingowej, ustalanej według uzyskanej sumy punktów:

  • Największa część kosztów kwalifikowanych dotyczy nowej usługi lub zmiany technologii oferowanej usługi  – 2 pkt.
  • Usługa korzystnie wpływająca na środowisko – 2 pktJeżeli podmiot nie uzyskał pomocy z PROW 2007-13 z działań Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 2 pkt.
    • Maszyna lub sprzęt ograniczają niekorzystne oddziaływanie na środowisko oraz zastosowane rozwiania służą oszczędności zasobów, w tym energii i wody, w sposób niskoemisyjny
  • Firma znajduje się w powiecie, gdzie rozdrobnienie agrarne gospodarstw wynosi 1-15 ha (wg Powszechnego Spisu Rolnego z 2010r):

– powyżej 75% – 3 pkt.

– pomiędzy 50-75% – 2 pkt.

– pomiędzy 25-50% – 1 pkt. 

Trzeba uzyskać minimum 3 pkt. żeby zostać uwzględnionym na liście

 

Załącznik nr 2 – wykaz inwestycji służących ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu zastosowanych w biznesplanie